Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van HetbestevandeVeluwe.nl worden de navolgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt:

  • Veluwe Fan: een natuurlijk persoon welke zich heeft aangemeld op HetbestevandeVeluwe.nl middels een e-mailadres.
  • Ambassadeur: persoon (danwel namens een organisatie) die actief is als blogger op HetbestevandeVeluwe.nl
  • Aanbieder: persoon of bedrijf dat een activiteit of evenement aanbiedt op HetbestevandeVeluwe.nl
  • Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van HetbestevandeVeluwe.nl
  • Entreetickets: toegangskaarten voor activiteit of evenement aangeboden op HetbestevandeVeluwe.nl
  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  • De Dienst betreft het platform dat draait op www.hetbestevandeveluwe.nl.

Artikel 1 de Dienst

1.1 HetbestevandeVeluwe.nl brengt vraag en aanbod van activiteiten en evenementen op de Veluwe bij elkaar. Veluwe Fan of Aanbieder accepteert dat HetbestevandeVeluwe.nl op geen enkele wijze betrokken is bij de informatie en activiteiten die Veluwe Fans en Aanbieders via de Dienst toegankelijk maken respectievelijk verrichten. HetbestevandeVeluwe.nl is nooit partij bij een overeenkomst die de Veluwe Fans en Aanbieders onderling of met derden aangaan.

1.2 HetbestevandeVeluwe.nl houdt geen toezicht op de rechtmatigheid van de aangeboden activiteiten en/of de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van Veluwe Fans en Aanbieders

1.3 Op activiteiten die via de Dienst worden aangeboden kunnen de gebruiksvoorwaarden van de betreffende partij van toepassing zijn. HetbestevandeVeluwe.nl heeft geen zeggenschap over de toepassing of inhoud daarvan en is daar niet verantwoordelijk voor.

1.4 Eventuele geschillen tussen Veluwe Fans, Aanbieders of Ambassadeurs onderling of met derden, dienen de betreffende partijen zelf op te lossen. HetbestevandeVeluwe.nl is daar geen partij in.

1.5 De Veluwe Fan of Aanbieder aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Veluwe Fan of Aanbieder die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik. HetbestevandeVeluwe.nl garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn, noch dat de Dienst foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van virussen, fouten, gebreken of storingen in de internetverbinding.

Artikel 2 – Aanmelden voor de Dienst als Veluwe Fan

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst als Veluwe Fan, dient men een Account aan te maken op HetbestevandeVeluwe.nl

2.2 Veluwe Fan garandeert dat de (Persoons)gegevens die hij heeft ingevuld bij het aanmaken van zijn/haar Account te allen tijde compleet, waarheidsgetrouw en actueel zijn. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander of een andere organisatie aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Tijdens de registratie van het Account moet de Veluwe Fan een e-mailadres en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. Dit e-mailadres en wachtwoord vormen tevens de Inloggegevens tot de Dienst.

2.3 De Inloggegevens zijn persoonlijk. Veluwe Fan moet deze Inloggegevens strikt vertrouwelijk houden en deze Inloggegevens met bekwame zorg gebruiken. Gebruik van de Inloggegevens is volledig voor risico en verantwoordelijkheid van de Veluwe Fan. Aanbieder vrijwaart HetbestevandeVeluwe.nl tegen iedere claim, procedure, verlies of schade gebaseerd op ieder gebruik, misbruik of onbevoegd gebruik van de Inloggegevens. Zodra De Veluwe Fan weet, of redenen heeft om te veronderstellen, dat Inloggegevens in de handen zijn gevallen van (een) onbevoegd persoon(en), dient de Veluwe Fan HetbestevandeVeluwe.nl daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd de verplichting van de Veluwe Fan om zelf direct effectieve maatregelen te nemen.

2.4 HetbestevandeVeluwe.nl behoudt zich het recht voor de registratie- en inlogprocedure en/of de Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 3 – Aanmelden voor de Dienst als Aanbieder of Ambassadeur

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst als Aanbieder of Ambassadeur, dient men contact op te nemen met de redactie van HetbestevandeVeluwe.nl via de contactgegevens zoals vermeld op HetbestevandeVeluwe.nl en of zich aan te melden via het formulier ‘aanmelden als ambassadeur’.

3.2 De Aanbieder of Ambassadeur garandeert dat de (Persoons)gegevens die hij verstrekt t.b.v. het aanmaken van zijn/haar Account te allen tijde compleet, waarheidsgetrouw en actueel zijn. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander of een andere organisatie aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken.

3.3 HetbestevandeVeluwe.nl behoudt zich het recht voor de registratieprocedure te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 4 – Gebruik van de Dienst

4.1 Het gebruik van de dienst door De Veluwe Fans is gratis.

4.2 Het gebruik van de dienst door Ambassadeurs is (deels) gratis.

4.3 Aan het gebruik van de dienst door Aanbieder zijn kosten verbonden aan de verkoop van Entreetickets en/of producten op basis van een vastgestelde provisie.

4.4 In beginsel kan iedereen als Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur gebruik maken van HetbestevandeVeluwe.nl. Indien de Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur jonger dan 16 jaar is, heeft hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig (zijn/haar voogd of (één van) zijn/haar ouders). De Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur staat er voor in dat hij/zij inderdaad 16 jaar of ouder is of dat hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het gebruik van de Dienst.

4.5 Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur vrijwaart HetbestevandeVeluwe.nl tegen iedere aanspraak van andere Veluwe Fans, Aanbieders of Ambassadeurs en/of andere derden, welke verband houdt met niet complete, niet waarheidsgetrouwe en/of niet actueel zijnde (Persoons)gegevens.

4.6 Elk gebruik van de Dienst en de Website komt voor risico, rekening en verantwoordelijkheid van de Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur.

4.7 Door gebruik te maken van de Dienst garandeert de Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur dat:

4.7.1. Hij/zij bevoegd is gebruik te maken van de Dienst, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden;

4.7.2. De gegevens die de Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur ter beschikking stelt:

Geen negatieve effecten kunnen hebben op de eer en goede naam van HetbestevandeVeluwe.nl, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders.

Niet pornografisch of erotisch van aard is.

Niet vragen naar persoonlijke gegevens van minderjarigen.

Niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden.

Geen inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en privacyrechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of HetbestevandeVeluwe.nl.

4.7.3. Hij/zij geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software zal gebruiken, die schade kunnen toebrengen aan de Dienst, de Dienst ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen.

4.7.4. Hij/zij geen handelingen zal verrichten die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst belemmeren.

4.7.5. Hij/zij geen applicaties zal gebruiken die de Dienst monitoren, manipuleren en/of (delen van) de Dienst kopiëren.

Artikel 5 – Content

5.1 De door Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur geplaatste Content dient te voldoen aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, meer in het bijzonder artikel 4.7.

5.2 Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur garandeert dat de inhoud en omschrijving van de Content compleet, waarheidsgetrouw en actueel is. Indien de Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur op de hoogte raakt van enige niet complete, onjuiste of niet actuele gegevens, stelt zij HetbestevandeVeluwe.nl daarvan onverwijld op de hoogte. Dit laat onverlet de verplichtingen van Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur zelf om de nodige (voorzorgs)maatregelen te treffen, zoals het attenderen van (andere) Veluwe Fan(s), Aanbieder(s) of Ambassadeur(s).

5.3 HetbestevandeVeluwe.nl behoudt zich het recht voor om het verlenen van de Dienst aan Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur op te schorten en/of om Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur van de Dienst af te sluiten, in het geval dat Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet, meer in het bijzonder de verplichtingen zoals genoemd in artikel 4.7.

5.4 De Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur vrijwaart HetbesteopdeVeluwe.nl tegen iedere aanspraak van derden, welke verband houdt met niet complete, niet waarheidsgetrouwe en/of niet actueel zijnde (Persoons)gegevens, waaronder maar niet beperkt tot de situatie waarin de Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur foutieve gegevens heeft opgegeven.

5.5 HetbestevandeVeluwe.nl behoudt zich het recht voor om ingestuurde content en beeldmateriaal van De Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur te gebruiken voor promotionele doeleinden voor zowel HetbestevandeVeluwe.nl als VisitVeluwe zonder dat daar voorafgaande toestemming voor nodig is.

Artikel 6 – Entreetickets

6.1 Op alle entreetickets die gedistribueerd worden via HetbestevandeVeluwe.nl zijn de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement of de activiteit van toepassing. De organisator kan op verzoek de tekst van de algemene voorwaarden ter beschikking stellen. Daarnaast zijn tevens de volgende bepalingen van toepassing;

6.2 Entreetickets kunnen alleen worden aangeschaft door Veluwe Fans met een account op HetbestevandeVeluwe.nl.

6.3 Alle betalingen geschieden enkel en alleen vooraf via iDeal of andere beschikbare betaalwijzen via geselecteerde resellers.

6.4 Entreetickets gedistribueerd via HetbestevandeVeluwe.nl zijn eenmalig geldig en op een specifieke datum of in een beperkte periode te gebruiken. Het is niet toegestaan om de entreetickets vermeld op HetbestevandeVeluwe.nl – op welke wijze dan ook – op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het entreeticket in commerciële uitingen aan te bieden of te gebruiken.

6.5 Eventuele foutieve vermelding van prijzen en / of beschrijvingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van HetbestevandeVeluwe.nl.

6.6 Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van HetbestevandeVeluwe.nl van toepassing.

Artikel 7 – Privacy Beleid

7.1 De Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur zal gedurende het gebruik van de Dienst, (Persoons)gegevens verstrekken aan HetbestevandeVeluwe.nl. Deze (Persoons)gegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Beleid van HetbestevandeVeluwe.nl en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 De aansprakelijkheid van HetbestevandeVeluwe.nl voor alle schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Ambassadeur of Aanbieder en HetbestevandeVeluwe.nl, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.

8.2 Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur vrijwaart HetbestevandeVeluwe tegen alle schade die HetbestevandeVeluwe.nl mocht lijden als gevolg van gebruik van de Dienst door andere Veluwe Fans, Aanbieders of Ambassadeurs, en/of door het niet nakomen van zijn/haar verplichtingen onder de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 – Beëindiging

10.1 Veluwe Fan heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen. Ambassadeur of Aanbieder kan op ieder moment zijn/haar Account beëindigen conform de geldende regels en voorwaarden in het wederzijds overeengekomen contract.

10.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die HetbestevandeVeluwe.nl ten dienste staan, is HetbestevandeVeluwe.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken en/of (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. HetbestevandeVeluwe.nl zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens de Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen HetbestevandeVeluwe.nl en Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

Artikel 12 – Overig

12.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij HetbestevandeVeluwe.nl diensten van welke aard dan ook aan Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur levert, waaronder mede begrepen ieder gebruik van en toegang tot de Website en/of de Dienst door de Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur, tenzij tussen Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur en HetbestevandeVeluwe.nl uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 Indien bepalingen uit de Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met bepalingen uit een overeenkomst tussen Veluwe Fan, Aanbieder of Ambassadeur en HetbestevandeVeluwe.nl, dan prevaleren de bepalingen uit die overeenkomst.

12.3 Hetbestevandeveluwe.nl is onderdeel van VisitVeluwe.

Lees unieke verhalen, boek exclusieve excursies en deel je ervaringen op Het beste van de Veluwe

Blijf op de hoogte van de laatste gebeurtenissen op de Veluwe

Volg ons via Facebook en Instagram

Blijf op de hoogte van de laatste gebeurtenissen op de Veluwe

Volg ons via Facebook en Instagram